ناودان

by امید

به گمانم شده ام ناودانی زنگ زده … روی دیوار یک خانه قدیمی شاید …

گریه های گاه و بی گاهم هم … احتمالا باران های بی موقع این روزها …

پ ن : سختگی کار بیش از حد ، هم شیرینه …