اهمیت

by امید

پ ن : ساعت زندگی من شاید … گویا هست به اندازه کافی …