چرخش

by امید

این همه چرخیدی و چرخیدی و آخرش باز هم رسیدی به من …

زمین دایره است … جور دیگر ببین ..

دیگر نیازی نیست بچرخی … یک قدم هم که جلوتر از من باشی برده ای …