تلفن

by امید

آدم بعضی وقتا دلش می خواد یک شماره تلفنی باشه …

که وقتی دلش خواست ، از روی عادت شماره رو بگیره …

ولی هیچ وقت ، هیچ کسی اون رو جواب نده …

پ ن : آخرش باید برم اون دختر ترشیده رو خودم بگیرم که یک وبلاگستان راحت بشه …