سیاهی

by امید

یک سوراخ برای رد کردن زنجیر شاید …

پ ن : تنها برای ثبت خاطرات … همین …