غمگین

by امید

فاحشه پیر شهر من امروز غمگین بود …

امروز خبر رسید فاحشه ی جوانی به شهر ما آمده …

غمگین از اینکه دیگر با پسرک نخواهد خوابید …