ارضاء

by امید

دیر زمانیست که لذت ارضاء کردن ، ارضایم می کند …

نه نفس ارضاء شدن …

پ ن : گور بابای پ ن ها …