دسته بندی

by امید

دسته از از آدما با شعر زندگی می کنند …

دسته از از آدمها هم با کتابهایشان زندگی می کنند …

دسته از از آدمها هم طبق اصول الگوریتمی زندگی می کنند …

پ ن : گور بابای دسته بندی ها …