پیک

by امید

پیکت را که تا نیمه پر کنی … با دو تا گیلاس و یک پر پرتقال …

لذت در تنهایی خوردنش را با هیچ فاحشه ای قسمت نخواهی کرد …

پ ن : ندارد