گور بابای دویچه وله

by امید

ویولت جان لطفا معذرت خواهی کن و این مسخره بازی را تمام …

مرتبط : بلاگ نویس جشنواره ای نباشیم : بلاگنوشت

مرتبط : ویولت عزیز لطفا معذرت خواهی کن : بلاگنوشت

مرتبط : تازه به دوران رسیده ای با برچسب وبلاگنویس : راه من

مرتبط : تمامش کنید این مزخرفات صد تا یک غاز را : عضیان

مرتبط : خانم ویولت همه جایزه ها برای شما : اوبونتو

مرتبط : غافرگیری : توکای مقدس