تو و ما

by امید

تو هم از ما نبودی …

تو هم با ما نبودی …

پ ن : آره …

پ ن : نقل ، منبع را فراموش کرده ام …