دود پیری

by امید

مثل یک موجود خسته و پیر افتاده ام یک گوشه …

ولی گاهی … وقتی … دود هم از کنده بلند می شود …

پ ن : آره …