سوال

by امید

که هستم … یک سوال بود …

یافتمت … که هستی … یک سوال …

پرسیده که شد … رفته بودم …