مجازات

by امید

“شاید خدا تنها کار این روزهاش مجازاته … ”

پ ن : …