مردانگی

by امید

تو مردانگی داشته باش …

زنانگی که سهل است … دخترانه گی خرجت می کنم …

پ ن : به نقل از جودی ابوت