منِ دود

by امید

حالم از همتون به هم می خوره … مثال نقض هم نداره …

فقط وقتی دارم با دود ، خودمو پایین می دم میتونم گریه کنم …

دیگه نه تو رو دوست دارم ، نه تو رو و نه حتی تو رو …

این روز ها فقط خودمو دوست دارم ، لحظه هایی که توی اتاق پر از دودِ …

پ ن : و زمانی که «دو سیب» جلوم کم میاره …

پ ن : لیاقت ، معنی اش رو می دونی ؟