کوه در رقص آمد و چالاک شد …

by امید

صرفه یعنی منصرف سازی خداوند …

پ ن : خدا هم آره …