موشک امید ۲

by امید

من برام جای تعجبه که چرا این ماهواره امید ‏ دیش و ال ان بی نداره ؟!

پ ن : مسخره …