جهنمت

by امید

اینجا خدا کاره ای نیست … منم و او و جهنم گرمای تنش …

بهشت ازآن شما باد …

پ ن : شاید هم آمده تا شکنجه ام کند ، تا سیاه و کبودم کند …