ابراهیم

by امید

اسماعیل ، قربانی ابراهیم نبود …

این ” بودن ” ابراهیم بود که قربانی خدا شد ….

من اما حاظرم قربانی کنم / شوم …