طناز

by امید

دلمان هوس کرده کسی برایش طنازی و دلبری کند …

پ ن : از تاثیرات بهار است به گمانم …