تذکر

by امید

” یک ظرف پر از پفک که رویش نوشابه خانواده ریخته شده تا به صورت گل در آمده ” اونقدر ها هم که به نظر میاد چیز خوشمزه ای نیست …

پ ن : دو نقطه دی