خودم و خودم

by امید

عاشق اعتماد به نفس خودمم … و عاشق فلسفه های مسخره و چرت خودم … و اینکه خوب بحث می کنم …

و اینکه به هدفم می رسم …و البته عاشق مسخره بازیام …  و اینکه هیچی برام مهم نیست …

و اینکه مثل آدم نمی تونم حرف بزنم … و اینکه با این نقطه ها زندگی می کنم …

و اینکه اینجوری زندگی می کنم … و اینکه سعی می کنم تنها و پیاده برم همه جارو …

و حتی اینکه هنوز هم بعضی شب ها گریه می کنم …

پ ن : بعد از ماجرای پایین ، هنوز که زنده ام …

پ ن :  رسما دارم زندگی می کنم …