تکراری

by امید

papers

زندگی که احتمال بی تو مردن بود …

مثل کبودی های روی گردنت ، من بود …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …