متجاوز

by امید

داشتم فکر می کردم که چرا این تنهایی حس بدی بهم میده …

تا اینکه این رو خودنم …

پ ن : نامرد …