iran open 2009

by امید

دانش آموزی : مسیریاب

s6300653

دانشجویی : مین یاب

s6300655

ربات نمایشی : فروشگاه هوشمند

s6300659

دانشجویی : ربات های ادماد و نجات

s6300668

این رباته خیلی بامزه بود ، روی دو پا می پرید و توپ رو شوت می کرد

s6300664

سمبل مسابات : اسب مکانیکی

s6300673

تیم قزوین در حال آماده سازی و تست نهایی

s6300675

تیم قزوین ، درست قبل از شروع مسابقه

s6300681

نمای کلی سالن مسابقات قوتبال و امداد

s6300677

پ ن : سایت مسابقات : iranopen2009.ir , qpress.ir

پ ن : مسابقات ۲۰۰۹ ، ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ فروردین ، دانشگاه آزاد قزوین

پ ن : فقط ۴ باری که توپ خورد به تیرک … سالن آه می کشید …

پ ن : جای همگی خالی ، کلی حال داد …