نامجویانه

by امید

” ببین چگونه کرده اند مد ، این ریای دلق را … ”

پ ن : نحوه بودن …