شیرینی

by امید

شیرینی که از لبانت باشد … رژلب تنها بهانه است …

پ ن : شاید ادامه حرف آک

پ ن : لذت حضور در یک آسایشگاه سالمندان …