مربوط

by امید

راست می گویی عزیزم ، ما که دیگر همدیگر را دوست هم نداریم …

پس من م دیگر نباید فکر کنم چیز مربوطی هم وجود دارد …

هیچ رازی هم نیست … من هم دیگر مرد بازی ساختن و بازی کردن نیستم …

پ ن : خیال هم دیگر نمی نویسد …