درخت

by امید

اینجا درخت همیشه درخت نیست …

گاهی سیلی هم می خورد …

پ ن : مخاطب ندارد … عزیزم …