قدرت خلقت

by امید

پرسید آیا خدا می تواند مثلثی خلق کند که مربع باشد ؟

جواب دادم حتما می تواند ، چون قبلتر ها ، تو را خلق کرده بود …

پ ن : عجیب دلمان تنگ شده ها …

پ ن : قدرت خلقت ، مبحثیست …