فردا

by امید

اینکه فردا چه خواهد شد …

اینکه پایان ماجراست یا شروعی دوباره …

پ ن : با درس های نخوانده چه کنم ؟