مخفیگاه

by امید

من چشمامو می بندم ، تو هم بدو بیا زیر پلک های من قایم شو …

پ ن : فکر کنم اسپایدرمرد …

پ ن : عاشقی کردنمونم به آدم نرفته …

پ ن : عزیزم …