نخنما

by امید

حافظ در گوشمان گفت ” رشته ی محبت تو را پاره می کنم ، شاید گره خورد و به تو نزدیکتر شدم ” و ما به این فکر می کردیم که داستان ما و شما دیگر نخنما شده …

پ ن : ندارد …