توانایی

by امید

توانایی های بالقوه و بالفعل من …

توی گند زدن …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …