متوهم

by امید

امشب اما دلمان جور جدیدی گرفته … امشب دلمان یک دختر برنزه می خواهد که روی تخت اتاقمان لم داده باشد و ما هم همینجا ، روی صندلی نشسته باشیم و به هم خیره شویم … هر از گاهی ، کمی از قهوه مان مزه مزه کنیم … کمی با هم حرف بزنیم … بعد هم با هم بخوابیم ، دقیقا همین فعل ، بخوابیم … همین …

پ ن : …