قاعده

by امید

اگر لحظه ای دیگر بود اما …

همه چیز فرق می کرد … شاید …

شاید اصلا هیچ وقت مرا نمیدیدید …

پ ن : قاعده اش همین باشد …