از زندگی

by امید

دو روز ، میتوانست بهتر هم باشد برایمان ، خوش گذشت ، همان محله و همان آدم ها …

صبح هایش کوچه پس کوچه های قیطریه و هدفون ، عصر هایش پارک قیطریه و کتاب …

شب هایش هم پیاده رفتن توی ولیعصر و خرید … تنها …

بدون فکر ، نه به شما ، نه با ما و نه حتی به آنها …

پ ن : باز هم از این کارها خواهیم کرد …

پ ن : …