ندارد

by امید

شاید همه اش برای این باشد که از من متنفر شوید/ند …

فعلا …

پ ن : چند روزی می روم به عالم کودکی … نیستم …

پ ن : …