فلسفه

by امید

گاهی باید گند هم بزنی به منطق …

همیشه با نیچه و خدا نمی سنجندش …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …