لیاقت

by امید

بیا با هم رو راست باشیم عزیزم …

تو نداشتی اش …

خودت را کوچک نکن عزیزم ، فقط برو …

پ ن : سر خوشم …

پ ن : …