خودمانی

by امید

دلم گاهی شب ها هم خوابگی می خواهد …

دوست دارم با خودم بخوابم گاهی …

پ ن : عزیزم …

پ ن : …