رفیق

by امید

به هم می خوره از این برادری حالم …

پ ن : واضحه …

پ ن : …