خواب خوش

by امید

برای خواب خوش امشبم …

تنها کمی از تو دورم ، عزیزم …

پ ن : شاید هم دارد …

پ ن : …