فراموشی

by امید

تو یادت می رود …

تا حافظه ات را توجیه کنی …

عزیزم …

پ ن : …