گذر

by امید

گذر از دوست دارم ها به دوستت دارم ها …

دوباره شاید …

پ ن : تولد الهه ، برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …