بازنشسته

by امید

پدر امروز بازنشسته شد …

پدر امروز کمی پیر تر به نظر رسید …

امروز برای پدر گریه هم کردم کمی …

پ ن : دوستش دارم … خارج از تصورش …

پ ن : …