عادت

by امید

نه رویایمان را می فهمید ، نه نگاهمان را می دانید …

شما فقط به ما عادت کرده اید …

پ ن : جواب آنکه عاشقتان است هم بماند …

پ ن : مسخره ام باز …

پ ن : …