وجود

by امید

گاهی ، همین که کسی باشد تا فکرت را مشغول کند و بشود بهش خیره شد کفایت می کند …

پ ن : مکالمه هایی از روی بی حرفی …

پ ن : …