شانس

by امید

گاهی هم فکر می کنم سرنوشتم را با پرپر کردن گلبرگ ها دنبال کنم …

بی خیالش می شوم ، به تو فکر می کنم …

پ ن : …